Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2022 voor dienstverlening door Transform4C 

Artikel 1 Definities
In deze algemene dienstverleningsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Transform4C: Transform4C B.V. gevestigd te Zwolle met KVK nummer 52455173, legt zich toe op het faciliteren van en adviseren over transformatietrajecten en het geven van cursussen en trainingen, in combinatie met het verzorgen van (hoger) onderwijs en student coaching. De aanpak die Transform4C voert, is gericht op onderwerpen Climate, Circularity, Community en Collaboration.

Adviseur/Trainer/Facilitator: De persoon die de tussen opdrachtgever en Transform4C overeengekomen werkzaamheden namens Transform4C uitvoert.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Transform4C in contractuele relatie staat middels een overeenkomst.

Honorarium: De tussen opdrachtgever en Transform4C overeengekomen financiële vergoeding (tijdsevenredig, prestatiegebonden of anderszins) door middel van een opdrachtbevestiging en/of zoals door Transform4C in de offerte vermeldt, exclusief BTW en overige kosten.

BTW: De Belasting Toegevoegde Waarde, zoals door de wet vereist door Transform4C in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Bedragen in de voorstellen zijn geoffreerd zonder BTW (ex BTW).

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Transform4C zoals deze tot stand komt door mondelinge of schriftelijke afstemming en/of acceptatie van de offerte door de opdrachtgever door middel van een bevestiging per mail of brief.

Offerte of voorstel: De door Transform4C aan de opdrachtgever verstrekte schriftelijke omschrijving van de overeengekomen werkzaamheden, waarin tevens genoemd het aan Transform4C door de opdrachtgever verschuldigde honorarium (vermeerderd met BTW en eventuele overige kosten) terzake de overeengekomen werkzaamheden. De offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden, tenzij anders vermeld. In de offerte wordt vermeld dat de voorwaarden van toepassing zijn.

Overeengekomen: Het faciliteren van en adviseren over verandertrajecten en het geven van cursussen en trainingen, in combinatie met het verzorgen van (hoger) onderwijs en studentcoaching alsmede alle daarmee verband houdend werkzaamheden waartoe door de opdrachtgever aan Transform4C opdracht is gegeven.

Overige kosten: De door Transform4C gemaakte kosten terzake de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend, begrepen: hotel- en reiskosten (met dien verstande dat reiskosten worden berekend over de afstand tussen woonplaats van de adviseur/trainer en de plaats waar de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden plaatsvindt), koerier- en andere transportkosten. Kosten als gevolg van reistijd allen ook onder Overige kosten en worden berekend door 50% van de geïnvesteerde reistijd te declareren. Dit om het voorkomen van onnodige afspraken te stimuleren. Wij rekenen EUR 0,30 cent/km voor reistijd of de gemaakte kosten van openbaar vervoer.

Inschrijving voor lesprogramma’s : Inschrijving voor programma’s vindt plaats door middel van het inzenden van een aanmelding met naam en datum van het programma en volledige contactgegevens. De inschrijving is pas definitief wanneer de voor de cursus vastgestelde deelnemersprijs is voldaan, dan wel de eerste en overeengekomen aanbetaling is verricht. Door de inschrijving geeft de deelnemer aan kennis te hebben van en zich te houden aan al hetgeen zijdens Transform4C is bepaald met betrekking tot het programma.

Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden voor dienstverlening.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door Transform4C van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen AmbassadorWise en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers en van alle door Transform4C gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 De voorwaarden worden door Transform4C voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld c.q. toegezonden.

2.3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover Transform4C deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.4 In afwijking van het bepaalde in art. 7:404 BW stemt de opdrachtgever ermee in dat de overeengekomen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Transform4C zo nodig door derden in opdracht van Transform4C worden verricht.

2.5 Iedere verwijzing in deze voorwaarden naar een partij zal begrepen een verwijzing te zijn naar de respectievelijke rechtsopvolgers, in welke hoedanigheid of rechtsvorm dan ook van de betreffende partij, een en ander met inachtneming van de belangen van de betrokken partij.

Artikel 3 Gegevens en informatie
3.1 Transform4C is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden indien de opdrachtgever alle door Transform4C verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Transform4C gewenst, tijdig heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Transform4C de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft ontvangen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

3.2 De opdrachtgever is gehouden uit eigen beweging Transform4C onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang kunnen zijn.

3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Transform4C verstrekte gegevens en informatie, ook indien door derden namens of op verzoek van de opdrachtgever.

Artikel 4 De overeengekomen werkzaamheden
4.1 Transform4C zal de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen verrichten, met inachtneming van de tussen opdrachtgever en Transform4C daaromtrent gemaakte afspraken of overeengekomen procedures. Transform4C kan de totstandkoming van een bepaald resultaat echter niet garanderen. De op Transform4C rustende verbintenissen bestaan enkel uit inspanningsverbintenissen.

4.2 De opdrachtgever zal al datgene doen wat noodzakelijk of wenselijk is om Transform4C in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Indien tussen de opdrachtgever en Transform4C geen afspraken zijn gemaakt omtrent de wijze waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht bepaalt Transform4C de wijze waarop, de middelen waarmee en de personen door welke de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht. Indien gewenst zal Transform4C de opdrachtgever terzake de wijze van verrichting van de overeengekomen werkzaamheden zo uitvoerig mogelijk inlichten.

4.3 Eventueel door Transform4C genoemde termijnen voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zijn te allen tijde richttermijnen, tenzij de opdrachtgever en Transform4C uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen (art. 2.3). Slechts dan kunnen termijnen een fataal karakter dragen.

Artikel 5 Eventuele partijen
5.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4 is Transform4C bevoegd om derde partijen in te schakelen bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij Transform4C zich schriftelijk verplicht heeft jegens de opdrachtgever om de overeengekomen werkzaamheden uitsluitend door AmbassadorWise te laten verrichten.

5.2 De opdrachtgever zal terzake de overeengekomen werkzaamheden exclusief met Transform4Ce handelen en zal slechts derde partijen inschakelen bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden nadat hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en Transform4C, onverminderd het recht van de opdrachtgever om de op hun vakgebied gelegen aspecten van de overeengekomen werkzaamheden te bespreken met de accountant, juridisch adviseur, fiscaal adviseur, notaris, verzekeringsdeskundige etc. van de opdrachtgever.

Artikel 6 Honorarium
6.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd, vermeerderd met BTW en – indien van toepassing – overige kosten.

6.2 Het honorarium wordt berekend op de wijze als overeengekomen tussen opdrachtgever en Transform4C. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zich uitstrekt over een langere periode dan een maand wordt het honorarium per maand en achteraf, tussentijds in rekening gebracht.

6.3 Transform4C behoudt zich het recht voor tot verhoging van het honorarium of de kosten, onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling van het honorarium en de overige kosten dient zonder enige aftrek, korting of verrekening met geldende betaalmiddelen te geschieden door storting of overmaking op de bank- of girorekening als vermeld op de door Transform4C verstrekte factuur en binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is zonder dat aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Transform4C is bevoegd aan de opdrachtgever over het niet, niet tijdig of niet volledig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

7.2 Indien de opdrachtgever in verzuim is, zijn, onverminderd de overige rechten van Transform4C, alle vorderingen van AmbassadorWise op de opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ongeacht het feit dat de betalingstermijn voor dergelijke vorderingen nog niet zou zijn verstreken.

7.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Transform4C heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden vastgesteld op ten minste 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 1500,-.

7.4 Alle kosten die Transform4C heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever zijn voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Transform4C als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

7.5 Transform4C behoudt zich het recht voor om -voor of tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden- van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Transform4C gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

7.6 Indien de opdrachtgever meerdere (rechts)personen vertegenwoordigt zijn zij, indien en voor zover de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, elk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichtingen jegens Transform4C.

Artikel 8 Retentierecht en risico van verlies van gegevens
8.1 Indien en zolang de opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Transform4C is Transform4C gerechtigd, wettelijke uitzonderingen daargelaten, het dossier van de opdrachtgever en/of al dan niet daarvan deel uitmakende, door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie of materialen onder zich te houden en te weigeren deze gegevens, informatie of materialen aan een opvolgend uitvoerder te verstrekken, aan wie door de opdrachtgever enige opdracht is verleend in meer of mindere mate gelijk aan de overeengekomen werkzaamheden.

8.2 Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever wordt Transform4C geacht een redelijke mate van zorg in acht te hebben genomen ten aanzien van de gegevens, informatie of materialen welke door de opdrachtgever in het kader van de overeengekomen werkzaamheden aan Transform4C zijn verstrekt.

8.3 Transform4C is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of verband houdende met verlies of beschadiging van de gegevens, informatie of materialen, of voor verlies of beschadiging van de dragers van zulke gegevens of informatie.

Artikel 9 Duur, opzegging en annulering van de overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden komt tot stand door mondelinge of schriftelijke acceptatie van de offerte en/of opdrachtbevestiging en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de overeengekomen werkzaamheden voortvloeit dat een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

9.2 Tenzij een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is een partij bevoegd met inachtneming van een termijn van een maand de overeenkomst schriftelijk op te zeggen indien de andere partij bij de nakoming van haar verplichtingen in gebreke blijft. Anderszins geschiedt opzegging of annulering uitsluitend schriftelijk en na overleg met Transform4C.

9.3 Annulering of opzegging van een overeenkomst tot deelname aan een cursus ontslaat de deelnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen. In afwijking hiervan zijn aan annulering geen kosten verbonden indien de schriftelijke opzegging van de overeenkomst voor deelname aan een cursus met open inschrijving tenminste zes weken voor aanvang van de eerste cursusbijeenkomst is ontvangen. Bij annulering in de periode van drie tot zes weken voor de aanvang van de eerste bijeenkomst is 50% van het totale cursusgeld verschuldigd. Bij annulering minder dan drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is het totale cursusgeld verschuldigd.

9.4 Bij opzegging van een overeenkomst door de opdrachtgever heeft Transform4C recht op compensatie voor het ontstane en door haar aannemelijk te maken bezettingsverlies. De compensatie wordt in overleg vastgesteld doch bedraagt minimaal 25% van het restant van het geoffreerde of afgesproken bedrag. Redelijkheid wordt gebaseerd op basis van geplande tijd met inachtneming van een periode van 6 weken vooruit.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid en eigendom
10.1 Transform4C zal de overeengekomen werkzaamheden en alle daarmee verband houdende zaken en stukken strikt vertrouwelijk behandelen en zal derden geen informatie met betrekking daartoe verstrekken, behoudens derde partijen welke in overeenstemming met artikel 5 voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden worden ingeschakeld, behalve zoals wordt genoemd in artikel 10.4. Alle informatie welke ter beschikking komt van AmbassadorWise zal uitsluitend worden aangewend ten behoeve van het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, behalve zoals beschreven in artikel 10.4.

10.2 Niettegenstaande het bepaalde in 10.1 is het Ambassador toegestaan informatie te verstrekken aan derden, indien en voor zover:

i) Zulke informatie ten tijde van het verstrekken daarvan bekend was aan Transform4C vanuit bronnen anders dan de opdrachtgever;

ii) Zulke informatie ten tijde van het verstrekken daarvan of daarna, algemeen bekend is of wordt zonder dat AmbassadorWise is te verwijten;

iii) Zulke informatie door Transform4C is verkregen op niet-vertrouwelijke basis door een derde-partij welke niet is gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

iv) Zulke informatie ter beschikking moet worden gesteld:

i) aan enige regelgevende instantie met betrekking tot welke Transform4C verplicht is zulke informatie kenbaar te maken;

ii) ten behoeve van een juridische procedure verband houdende met de overeengekomen werkzaamheden;

iii) uit hoofde van wet of enige regelgeving met kracht van wet;

iv) van de accountant, juridisch adviseur of fiscaal adviseur van Transform4C.

10.3 Leermiddelen, modellen, technieken, instrumenten -waaronder software- die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zijn en blijven eigendom van Transform4C.

10.4 De opdrachtgever en de opdracht kunnen in algemene beschrijvingen van werkzaamheden door Transform4C worden genoemd als referentie in externe communicatiemiddelen van Transform4C, tenzij opdrachtgever voorafgaand aan de start van de opdracht expliciet heeft aangegeven dit niet wenselijk te achten en zonder afbreuk te doen aan artikel 10.1.

Artikel 11 Intellectuele vermogensrechten
11.1 Alle auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest, die Transform4C bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen analyses, (reken)modellen, adviezen, werkwijzen, rapporten, memoranda, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s komen uitsluitend toe aan Transform4C, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

11.2 Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Transform4C is het de opdrachtgever niet toegestaan de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.3 Tijdens opdrachten werken we niet samen met concurrerende bureaus, tenzij hierover vooraf en in goed overleg afspraken over worden gemaakt.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Indien Transform4C zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een Transform4C niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van adviseurs, storingen in het computernetwerk en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken bij Transform4C, worden de voornoemde verplichtingen van Ambassador Wise opgeschort tot het moment dat Transform4C alsnog in staat is deze verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Transform4C in verzuim is of raakt ten aanzien van de nakoming van voornoemde verplichtingen en zonder dat AmbassadorWise tot schadevergoeding is gehouden.

12.2 De opdrachtgever heeft het recht om in geval zich een situatie als bedoeld in art. 12.1 voordoet gedurende 30 aaneengesloten dagen, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om het nog verschuldigde honorarium aan Transform4C te voldoen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Transform4C is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever werkelijk geleden schade als gevolg van aan Transform4C toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, doch slechts voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en de deskundigheid waarop bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden mag worden vertrouwd.

13.2 Transform4C is evenwel nimmer aansprakelijk voor:

i) bij de opdrachtgever of derden ontstane schade als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de opdrachtgever of als gevolg van handelen (waaronder begrepen nalaten) van de opdrachtgever;

ii) het bij de opdrachtgever of derden ontstane gevolg van een handelen (of nalaten) van de door Transform4C ingeschakelde hulppersonen (adviseurs van Transform4C daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn voor met Transform4C verbonden organisaties;

iii) bij de opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade;

iv) schade die slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen (of nalaten) dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de opdrachtgever geldende beroeps- of gedragsregels.

13.3 De aansprakelijkheid van Transform4C voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, alsmede voor een onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Transform4C gedeclareerde honorarium.

13.4 Aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever is slechts mogelijk binnen zes maanden na afloop van de dienstverlening bij aangetekend schrijven en met redenen omkleed, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

13.5 De opdrachtgever vrijwaart Transform4C voor aanspraken van derden terzake van schade welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk verband houden met of voortvloeien uit de door Transform4C uitgevoerde overeengekomen werkzaamheden.

13.6 Transform4C heeft te allen tijde het recht de schade van de opdrachtgever waarvoor Transform4C aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en Transform4C, alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die verband houden met een overeenkomst tussen opdrachtgever en Transform4C zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

14.3 Het staat Transform4C evenwel vrij een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever is gevestigd.

2022