Staan voor de toekomst. Dat werd de conclusie van de Frontrunner Insight Dialogue, die eind 2023 werd gehouden. Een belangrijk online gesprek onder voorlopers wat als succesvol en uitdagend ervaren in hun werk met transformatie. De resultaten zijn voorlopig bekend: de Frontrunner Focus tool geeft deels bruikbare inzichten. Deze delen we hieronder. Verdere verdieping op handelingsperspectief werd in q1 gezocht in diepte-interviews rond enkele respondenten en partners en gedeeld tijdens Movietime op 11 april.

De voorlopige resultaten van de Frontrunner Insight Dialogue laten een redelijk duidelijk patroon zien van wat lukt en wat nog niet lukt om transformatie vorm te geven. Met ruim 50 geldige respondenten met niet homogene achtergronden is er een redelijk beeld te vormen op onderwerp wat werkt en niet werkt in transformatie. We vinden dat de populatie van 6% onvoldoende is om robuuste conclusies uit te trekken. De genoemde zaken zijn wel herkenbare patronen uit de praktijk en daarmee waardevol. Met verdiepingsinterviews zijn deze inzichten concreter beschreven rondom een aantal versnellers en aandachtspunten. Deze vonden plaats in q1.

Tijd voor de toekomst

‘Door tijdsdruk wordt er niet geïnvesteerd in elkaar echt begrijpen, op waardenniveau’.

Een van de belangrijkste resultaten van de Frontrunner Insight Dialogue is tijd: er is te weinig tijd en te weinig ruimte om aan de toekomst te kunnen werken.
Op zich is dit ook in aanloop naar de 85 maanden piek als conclusie zo vastgesteld. Echter lijkt het erop dat we meer inzicht krijgen in de oorzaak: de absentie van leiderschap in het opbouwen van vermogen om om te gaan met transitie uitdagingen en de grote claim die wetgeving en ngo’s leggen op tijd om te werken aan transformatie. Dat blokkeert het proces van ontwikkeling om met anderen tot voorstelbare visie te komen, vanuit ecosystemen tot gerichte transformatie processen te komen met oog voor energiegevers en met ruimte in met name de governance structuur. Dit laatste blijft veelal op het niveau van KPIs zitten, waar het eigenaarschap tijd vraagt. Het goede nieuws is wel dat er KPIs gesteld worden.

‘Het delen van de fantastische ervaring is lastig door andere referentiekaders en niet dezelfde flow momenten te kennen en te kunnen geloven dat iets mogelijk is’.

Interessant is het feit dat meermalen is benoemd dat het bouwen van momentum en het organiseren van een proces met veel herhaling van waarde is om transformatie vorm te geven. In de praktijk zien we dat dit weinig gebeurt, maar daar waar het gebeurt – vooral als de juiste mensen (o.b.v. ecosysteemanalyse) en energiegevers hier bij zitten – dan volgt daaruit vooruitgang. Het roept de vraag op wie het vermogen heeft om dat momentum aan te voelen en als het zover is ook te organiseren.

Vermogen van leiders voorop

‘Gemis van een gemeenschappelijke droom naar de toekomst die door de directie wordt uitgedragen en richtinggevend is voor besluitvorming en strategievorming. Niet alleen een Purpose maar een Promise.’

De grote ontbrekende factor is volgens deelnemers leiderschap: het meekrijgen van leiders is meer uitdagend dan het meekrijgen van medewerkers. De noodzaak lijkt groter te worden om vermogen onder leiders rondom visieontwikkeling ‘op de manier van de pioniers’ vorm te geven en hun mandaat om meer ruimte voor de toekomst dichtbij en ver weg te organiseren. Dat betekent dat dat echt meer aandacht verdient. Bijvoorbeeld door het organiseren van feedback richting directie (zoals we doen met de Frontrunner Focus tools) en het inrichten van academies met meer dan kennis: ook de laagdrempelige en positieve inbreng van transformatieve vaardigheden en mindset.

Vervolg met verdieping

‘In 2024 wil ik beter de ruimte bewaken die ik nodig heb om aan transitie te kunnen werken met mijn MT en dat ga ik o.a. doen door een krachtteam met jongeren te betrekken op het organiseren van dat proces. Zin in.’

De inzichten van deze Frontrunner Insight en de interviews geven aan dat er behoefte is aan verdieping in het transitiewerk. Daarin zijn verschillen tussen rollen van leiders en experts .

Daarmee aan de slag gaan vraagt om vermogen bij leiders om tot visie te komen. Dat vraagt eerst reflectie en tijd en een basisdrang om te willen versnellen in transitie en reflectie en tijd om daarin een eigen visie en rol in te organiseren als team van leiders.

Ten tweede zien we dat er voor experts een rol ligt om leiders meer te betrekken bij de momenten waarop de drang tot versnellen in transitie wordt opgewekt en er ruimte is om zich het narratief hierover eigen te maken. Dat is een serie van ‘touchpoints’.

De grootste valkuil daarbij is de afleider van CSRD of overheidsprogramma’s die uitvoering geven aan de Greendeal. Deze programma’s dreigen enkel instrumenteel ingevuld te worden, waarbij het transitieperspectief achter deze wetgeving buiten beeld verdwijnt. Breng je dat beeld wel in, dan wordt het betekenisvoller om te werken aan dergelijke ‘vinklijsten’ en levert het – als we de wetten van de pioniers volgen – juist tot versnelling door meer focus en creativiteit.

Verdiepen brengt voorlopers verder

Wil je hiermee aan de slag, staan dan in op de sprint die loopt van maart 2024 (70 Months to go) tot en met Januari 2025 (60 Months to Go). Deelnemers aan het Basecamp voor Frontrunners in Stewardship zullen worden betrokken bij reflectie op de resultaten.Het programma aanbod wordt continu aangescherpt op basis van de uitkomsten. De inzet is dat hiermee verdieping volgt op de kunst van het transformeren met als uitkomst steeds meer toekomstbestendige organisaties. En dus het realiseren van de transitiedoelen! Laat het ons weten: contact@transform4c.com